قرص لوزافارم 50

در درمان فشارخون بالا به تنهایی یا همراه با سایر داروهای پایین آورنده فشارخون تجویز می شود

  • نظرات