بازدید مدیران پژوهشکده شیمی از شرکت فارماشیمی

بازدید دکتر نصیری سرپرست دفتر مجامع و امور شرکتهای سازمان بیمه سلامت ایران از شرکت فارماشیمی​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​