پیروکسی فارم (پیروکسیکام 0.5 درصد) پیروکسی فارم (پیروکسیکام 0.5 درصد)

توضیحات >

   ناپروکسن500  ناپروکسن

توضیحات >

   بیزاکودیل 10  بیزاکودیل 10

 توضیحات >

   بیزاکودیل 5  بیزاکودیل 5

توضیحات >

   کلوتریمازول 1 درصد کلوتریمازول

توضیحات >

   کلوتریمازول 2 درصد   کلوتریمازول 2 درصد

توضیحات >

   کلیندانال 2درصد(کلیندامایسین)    کلیندانال 2 درصد

توضیحات >

   کلوتریمازول موضعی 1 درصد     کلوتریمازول موضعی 1 درصد

توضیحات >

   شیاف استامینوفن 125    شیاف استامینوفن 125

توضیحات >

   شیاف استامینوفن 325     شیاف استامینوفن325

توضیحات >