بازدید مدیران پژوهشکده شیمی از شرکت فارماشیمی

بازدید پژوهشکده شیمی از شرکت فارماشیمی عکس شماره 5
بازدید پژوهشکده شیمی از شرکت فارماشیمی عکس شماره 4
بازدید پژوهشکده شیمی از شرکت فارماشیمی عکس شماره 3
بازدید پژوهشکده شیمی از شرکت فارماشیمی عکس شماره 2
بازدید پژوهشکده شیمی از شرکت فارماشیمی عکس شماره 1
Loading

بازدید دکتر نصیری سرپرست دفتر مجامع و امور شرکتهای سازمان بیمه سلامت ایران از شرکت فارماشیمی

بازدید دکتر نصیری سرپرست دفتر مجامع و امور شرکتهای سازمان بیمه سلامت ایران از شرکت فارماشیمی عکس شماره 5
بازدید دکتر نصیری سرپرست دفتر مجامع و امور شرکتهای سازمان بیمه سلامت ایران از شرکت فارماشیمی عکس شماره 4
بازدید دکتر نصیری سرپرست دفتر مجامع و امور شرکتهای سازمان بیمه سلامت ایران از شرکت فارماشیمی عکس شماره 3
بازدید دکتر نصیری سرپرست دفتر مجامع و امور شرکتهای سازمان بیمه سلامت ایران از شرکت فارماشیمی عکس شماره 2
بازدید دکتر نصیری سرپرست دفتر مجامع و امور شرکتهای سازمان بیمه سلامت ایران از شرکت فارماشیمی عکس شماره 1
Loading

بازدید نماینده شرکت لئو فارما از شرکت داروسازی فارماشیمی

بازدید نماینده شرکت لئو فارما از شرکت داروسازی فارماشیمی 5
بازدید نماینده شرکت لئو فارما از شرکت داروسازی فارماشیمی 4
بازدید نماینده شرکت لئو فارما از شرکت داروسازی فارماشیمی 3
بازدید نماینده شرکت لئو فارما از شرکت داروسازی فارماشیمی 2
بازدید نماینده شرکت لئو فارما از شرکت داروسازی فارماشیمی 1
Loading

بازدید دکتر گل علیزاده عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت از شرکت داروسازی فارماشیمی

بازدید دکتر گل علیزاده عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت از شرکت فارماشیمی 5
بازدید دکتر گل علیزاده عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت از شرکت فارماشیمی 4
بازدید دکتر گل علیزاده عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت از شرکت فارماشیمی 3
بازدید دکتر گل علیزاده عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت از شرکت فارماشیمی 2
بازدید دکتر گل علیزاده عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت از شرکت فارماشیمی 1
Loading

بازدید جناب آقای محمد منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه سلامت ایران با هیئت همراه از شرکت داروسازی فارماشیمی

بازدید جناب آقای محمد منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه سلامت ایران با هیئت همراه از شرکت داروسازی فارماشیمی عکس شماره 5
بازدید جناب آقای محمد منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه سلامت ایران با هیئت همراه از شرکت داروسازی فارماشیمی عکس شماره 4
بازدید جناب آقای محمد منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه سلامت ایران با هیئت همراه از شرکت داروسازی فارماشیمی عکس شماره 3
بازدید جناب آقای محمد منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه سلامت ایران با هیئت همراه از شرکت داروسازی فارماشیمی عکس شماره 2
بازدید جناب آقای محمد منتقمی راد مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه سلامت ایران با هیئت همراه از شرکت داروسازی فارماشیمی عکس شماره 1
Loading