مصباحیان

دکتر مجید مصباحیان

رئیس هیئت مدیره

دکتر تاج بخش

دکتر کیوان تاج بخش

نائب رئیس هیئت مدیره


رستمی  دکتر احمد رستمی

                   عضو هیئت مدیره

کریمی

دکتر علی کریمی

عضو هیئت مدیره

رمضان زاده

مهندس حبیب اله رمضان زاده

عضو هیئت مدیره