دکتر مجید مصباحیان

رئیس هیأت مدیره 

 

دکتر کیوان تاج بخش

نائب رئیس هیأت مدیره


  دکتر احمد رستمی

 عضو هیأت مدیره

  دکتر محمدرضا شانه ساز 

عضو هیأت مدیره