مدیر عامل دکتر محمدرضا شانه ساز

  Dr.Mohammad Reza ShanehSaz

Managing Director  & Member of the Board of Directors

مهندس گودرزی مدیر کارخانه

 

آزیتا نظامی

 

 دکتر کاردان

 

 علی اکبر محسن زاده  گنجی

معاون اداری و مالی

 یحیی هاشمی جانشین معاونت تولید و فنی

 

 احد آقایاری مدیر حراست

 تی یام ملااقایی مدیر مارکتینگ و برندینگ

 

 سیده آزاده ارم مدیر تولید

 مطهره روحی مدیر تضمین کیفیت

 ابوذر بلوکی مدیر برنامه ریزی و انبار

 

 وحیده آزادیان مدیر مالی

 

 لیلا یاوری قائم مقام مسئول فنی

 مهندس فکری

 

 زهرا وجدانی واحد حقوقی

 

 علی اکبر حامدی مدیر اداری و منابع انسانی