نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2019

نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2016

سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی حوزه سلام

دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2017