مراسم کلنگ زنی طرح توسعه شرکت داروسازی فارماشیمی

مراسم افتتاحیه خطوط بازسازی شده جامدات و نیمه جامدات جهت اخذ GMP

مراحل آماده سازی مراسم افتتاحیه خطوط بازسازی شده جامدات و نیمه جامدات جهت اخذ GMP