واحد رگولاتوری​​​​​​​

وظایف واحد مسئول فنی شامل 2 بخش به شرح ذیل تعریف میگردد:
 الف) وظایف در برابر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :
نظارت بر تهیه تاریخچه هر بچ (Bach record  ) شامل کلیه اطلاعات تولید و نتایج کنترل کیفی محصولات جهت آزاد سازی هر بچ محصول برای تحویل به پخش یا صادرات
 اقدام به موقع برای تمدیدو اصلاح پروانه ساخت محصولات جاری طبق ضوابط GMP  و CTD
ارائه گزارش بازرسی های دوره ای کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو
  ب) وظایف در واحد تولیدی :
نظارت بر واحد های  تولید، سفارشات، کنترل کیفیت،  HSE،  انبارها، R&D و همچنین تهیه و نگهداری سوابق و گزارشات