• پیشتاز در نوآوری و کیفیت

    پیشتاز در نوآوری و کیفیت

  • پایبندی همیشگی به دستیابی، حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات

    پایبندی همیشگی به دستیابی، حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات

  • آمیختن دانش و تجربه با روند تولید

    آمیختن دانش و تجربه با روند تولید

  • اطمینان از ایمنی و اثربخشی محصولات

    اطمینان از ایمنی و اثربخشی محصولات

   به داروسازی فارماشیمی خوش آمدید

شرکت داروسازی فارماشیمی به عنوان یک مجموعه اقتصادی، رضایت طرف های ذینفع و بهبود مستمر را سرلوحه فرایندهای جاری و آتی خود قرار داده است و در این راستا با برنامه‌ریزی راهبردی نسبت به یادگیری، نوآوری و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی اقدام نموده و حضور خود را در عرصه رقابت و توسعه پایدار گسترش می‌دهد.

محصولات

  • کلوتریمازول موضعی 1 درصد

  • قرص سیتالوپرام 40

  • کپسول فارماپین

  • شیاف ناپروکسن 500

  • قرص لوزافارم 50( لوزارتان پتاسیم 50)

  • قرص لوزافارم 25( لوزارتان پتاسیم 25)

  • قرص لوراتادین 10

  • کلیندانال2%( کرم واژینال کلیندامایسین 2%)

  • کرم واژینال کلوتریمازول 2%

  • کرم واژینال کلوتریمازول 1%

Loading